Om AA

AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.

AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag. Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat.

Respekten för varandras anonymitet är viktigt i AA. Därför framträder vi heller aldrig med namn och bild i press, radio och TV.

 

Medlemmar

Till AA kommer människor från samhällets alla hörn, unga, gamla, män, kvinnor med alla yrken och olika sorters social bakgrund. Alkoholism förefaller att kunna drabba vem som helst. AA består bara av alkoholister, vi har inga anställda läkare eller terapeuter. Mötet mellan två eller fler alkoholister där en hjälper en annan är grunden i AA.

 

Finansiering

AA kostar ingenting, varken för individen eller samhället. AA har inga medlemsavgifter och AA tar inte emot ekonomiska bidrag utifrån.

AA är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. Medlemmarna som går på mötena lägger en slant i hatten om dom kan. Dessa pengar går till gruppens omkostnader och om överskott uppstår skickas pengarna vidare till krets/region och till Servicekontoret, för att användas till att föra budskapet vidare.

 

AA:s lösning

De Tolv Stegen utgör själva kärnan i AA:s handlingsprogram för personligt tillfrisknande från alkoholism. Genom att grundligt och i ordningsföljd tillämpa dessa steg, vägledd av en annan alkoholist som själv har tillfrisknat genom samma program, utlovas ett andligt uppvaknande som gör det möjligt för oss att finna en kraft som är större än vår egen och som kommer att hjälpa oss att lösa våra problem.

 

Hur det började

AA föddes 1935 i Akron, Ohio, som en följd av ett möte mellan Bill Wilson och doktor Bob Smith. Bill W var en börsmäklare från New York och doktor Bob hade en privatklink i Akron. Båda ansågs vara hopplösa alkoholister.

Innan de träffades hade de båda haft kontakter med Oxford-Gruppen, en sammanslutning av nästan bara icke-alkoholister, som betonade allomfattande andliga värden i det dagliga livet. På den tiden leddes Oxford-Gruppen av kyrkomannen doktor Samuel Shoemaker. Under dennes andliga inflytande och med hjälp av en gammal vän, Ebby T, blev Bill W nykter och bibehöll sin nykterhet genom att arbeta med andra alkoholister, trots att faktiskt ingen av dem tillfrisknade. Under tiden hade doktor Bobs deltagande i Oxfrod-Gruppen i Akron inte lyckats hjälpa honom till nykterhet. (Bilder och bildtexter på denna sida är från filmen: My name is Bill W.)

Image

      - Just what do you think a man like you, can do for me?
      - Mr. Smith, I didn't come here to help you. I come here to help me...

När Bill W och doktor Bob slutligen möttes var inverkan på doktorn omedelbar. Den här gången fann han sig ansikte mot ansikte med en lidande medmänniska, som lyckats bli nykter. Bill underströk att alkoholism var en själslig, känslomässig och fysisk sjukdom. Detta var ett betydelsefull faktum han hade lärt från doktor William D Silkworth på Towns Hospital i New York, där Bill ofta varit patient. Trots att doktor Bob var läkare kände han inte till att alkoholism var en sjukdom.

Påverkad av Bills övertygande idéer övergick han snart till nykterhet för att aldrig dricka mer. Den grundläggande gnistan till AA hade tänts.

 
 

AA har funnits sedan 1935 och det finns idag över 105.000 AA-grupper i 185 länder. AA är världens största s k självhjälpsrörelse. I Sverige finns omkring 435 grupper. I Sverige finns det även engelska, finska, polska, ryska och spanska grupper.

Image

AAs världsomfattande tjänster, ledda av AA World Services Inc, finns samlad vid General Service Office i New York, där ca 100 anställda håller kontakten med AA-grupperna och med de tusentals förfrågningar om AAs Tolvstegsprogram för tillfrisknande, samt utgivandet och hanteringen av AAs litteratur. I Sverige motsvaras detta av vårt nationella Servicekontor som har samma funktion och utför samma tjänster gentemot de svenska AA-grupperna och omvärldens förfrågningar.

The AA Grapevine Inc, publicerar tidskriften AA Grapevine, gemenskapens månatliga internationella tidning. Tidningen har ca 150.000 prenumeranter över världen. I Sverige finns även vår inhemska tidskrift "Bulletinen" som utkommer varannan månad.

 

- And I think of how much our lives have changed, just because we didn't drink, no matter what. We just don't drink.

Image

- It's that simple. That is what we got to remember Billy. Keep it simple, always. Keep it simple. None of that Freudian stuff, right? Keep putting one foot in front of the other. One day at a time...